Algemene voorwaarden en AVG

Algemene voorwaarden pedicure salon Deknatel

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen

pedicuresalon Deknatel en een cliënt waarop pedicuresalon Deknatel deze

voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door

partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten

Pedicuresalon Deknatel zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur

voorafgaande aan de afspraak aan pedicuresalon Deknatel melden. Indien de klant

deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag pedicuresalon Deknatel het gehele

bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt

meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag

pedicuresalon Deknatel de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het

gehele afgesproken bedrag berekenen. Pedicuresalon Deknatel moet

verhindering voor en afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan

de afspraak aan de klant melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te

houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de

wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling

Pedicuresalon Deknatel vermeldt alle tarieven van behandelingen en producten

zichtbaar in de salon . De gemelde prijzen zijn inclusief 21 % btw. Aanbiedingen in

advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt

dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele

producten contant te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene

omstandigheden mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich

hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan pedicuresalon deknatel

. Pedicuresalon Deknatel is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een

incassobureau in te schakelen.

6. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet vóór de eerste behandeling pedicuresalon Deknatel van alle

gegevens, welke voor pedicuresalon Deknatel relevant zijn voor een goede

beroepsuitoefening. Pedicuresalon Deknatel neemt de persoonlijke gegevens van de

klant op in een klantenkaart en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming

Persoonsgegevens. Pedicuresalon Deknatel zal gegevens van de klant gebruiken

binnen de eigen salon . Uitsluitend met instemming van de cliënt kan pedicuresalon

Deknatel behandelgegevens ter beschikking stellen aan de huisarts of medisch

specialist indien van toepassing. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen

behandelgegevens.

7. Geheimhouding

Pedicuresalon Deknatel is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke

informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als

vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de

informatie. De geheimhouding vervalt, indien op grond van een wettelijke bepaling of een

rechterlijke uitspraak, pedicuresalon Deknatel verplicht is de vertrouwelijke informatie

aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Pedicuresalon Deknatel kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van

welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft

verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of

vrijetijdsbesteding. Pedicuresalon Deknatel is niet aansprakelijk voor verlies,

beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen

naar de salon .

9. Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor de toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten

en/of materialen van pedicuresalon Voet& Meer. Diefstal wordt door pedicuresalon

Deknatel altijd gemeld bij de politie.

10. Garantie

Pedicuresalon Deknatel geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de

behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

• De cliënt andere producten dan de door pedicuresalon Deknatel geadviseerde

heeft gebruikt.

• De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.

• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft

opgevolgd.

• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig

mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan

pedicuresalon Deknatel. Pedicuresalon Deknatel dient de cliënt binnen zeven

dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de

klacht gegrond is dan zal pedicuresalon Deknatel de behandeling opnieuw verrichten

zoals overeengekomen. Indien pedicuresalon Deknatel en cliënt niet tot

overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de

Geschillencommissie.

12. Gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde

normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft

vertonen, heeft pedicuresalon Deknatel het recht de cliënt de toegang tot de salon

te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen pedicuresalon Deknatel en de cliënt is Nederlands recht

van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene

voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds

de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen

van de overeenkomst.

AVG Algemene verordening gegevensbescherming 

Pedicuresalon hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicuresalon Deknatel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze
  privacyverklaring.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperk, tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze zal respecteren.

Als Pedicuresalon Deknatel ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen, dan kan dit via het contactformulier op deze website.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Pedicuresalon Deknatel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden.
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen.
 • Uitvoering geven aan een opdracht.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen: voornaam; tussenvoegsel; achternaam;
(zakelijk) telefoonnummer; (zakelijk) E-mailadres; geslacht en geboortedatum.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft, kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maak ik uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Tevens kan ik uw persoonsgegevens delen met derden, indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar), indien daarvoor mondeling of schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen.
Als we er samen niet uit mochten komen, dan is dat vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met mij op!